Kinnitatud 10.05.2017
Raimo Ronimois, peakohtunik
Hawaii 20. Vändra Rattaralli
VÕISTLUSE JUHEND
1. Korraldus
Hawaii 20. Vändra Rattarallit (edaspidi: Rattaralli) korraldab Jalgrattaklubi VIKO. Rattaralli korraldus
toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.
Rattaralli on registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena ning toimub laupäeval, 10. juunil
2017. a. Vändras, Pärnumaal.
2. Orienteeruv ajakava
09:00 Avatakse võistluskeskus
09:0010:30 Võistlejate registreerimine rahvasõidule ja põhisõidule võistluskeskuses
09:00-11:45 Võistlusnumbrite väljastamine rahvasõidule ja põhisõidule
11:00 Esindajate koosolek
11:15 Tillusõidu start
11:45 Põhisõidu ja rahvasõidu stardikoridoride avamine
12:00 Põhidistantsi start (70 km)
12:10 Rahvasõidu start (20 km)
12:15 Lastesõitude start (M/N8 1,2 km, M/N10 2 km)
12:40-12:50 Rahvasõidu võitja orienteeruv finiš
13:30-13:40 Põhidistantsi võitja orienteeruv finiš
14:45 Autasustamine
16:00 Suletakse võistluskeskus
3. Registreerimine ja stardimaksud
3.1 Stardimaksud ja registreerimisvoorud
Eelregistreerimise viimane päev
Registreerimine
võistluspäeval
stardipaigas
I voor/
31.05.2017
II voor/
07.06.2017
III voor/
10.06.2017
Hind põhisõidul täiskasvanul
20
25
40 €
Hind põhisõidul noortel (1999-2002.a.)
10
15
25 €
Hind rahvasõidul
10
15
25
3.2 Registreerimine Hawaii 20. Vändra Rattarallile (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult
internetis võistluse veebilehel: ... .
3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit, ajavõttu fotofinišiga ja tulemust
protokollis (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul), parimate autasustamist, vajadusel
esmaabi, toitlustust finišis ja pesemisvõimalust.
3.4 Registreerimise I ja II voor lõpevad punktis 3.1 tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00.
3.5 Võistluspäeval on võimalik registreeruda kuni kella 10.30-ni, tasudes rattaralli osalustasu
sularahas.
3.6 Registreerimine võistlusele toimub ühekordse ettemaksena.
3.7 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.
3.8 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: ...
3.9 Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja
registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi,
millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.
3.10 Võistluse ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu
ei tagastata.
3.13 Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.
4. Vanuseklassid, distantsid ja vahefinišid
4.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside M Põhiklass (1978-1998), N Põhiklass (1978-
1998), M/NJ, M16, Sen 2-4 ja EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavatel
sportlastel ning aastal 1955 kuni 2002 sündinud harrastusratturitel.
4.2 Rahvasõidul saavad osaleda aastal 2007 ja varem sündinud sportlased ning harrastusratturid.
4.3 Põhidistantsi pikkus on 70 km.
4.4 Rahvasõidu pikkus on 20 km.
5. Stardigrupid
5.1 Põhi- ja rahvasõidul stardigrupid puuduvad.
5.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale, vasakule küljele (vasaku abaluu kohale) ning teine number
särgi keskmisele taskule.
5.3 Stardijoonele pääseb 15 minutit enne starti.
6. Tulemuste arvestamine
6.1 Põhidistantsil peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.
6.2 Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse ja võistkondliku (Firma cup 2017) paremusjärjestuse
väljaselgitamiseks.
6.3 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval
päeval võistluste ametlikul koduleheküljel ... .
6.4 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel ... hiljemalt 7 päeva peale etapi toimumist.
7. Autasustamine
7.1 Rattaralli lõpus toimub ametlik autasustamine, millest kohustuvad osa võtma põhidistantsi
üldarvestuse kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat, lühikese distantsi
üldarvestuse kolm parimat ning mõlema distantsi autasustavate vanuseklasside kolm parimat.
7.2 Põhidistantsil autasustatakse ka järgmiste vanuseklasside kolme parimat: M16, MJ, NJ, Sen2,
Sen3 ja Sen4.
7.3 Rahvasõidul autasustatakse üldarvestuse kolme (3) parimat ning vanuseklasside M12, N12, M14,
N14/16 ja N35+ kolme (3) parimat.
7.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.
8. Olulised reeglid
8.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi võistlusrattaid.
Rahvasõidul on jalgratta klass vaba.
8.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.
8.3 Startida tohib ainult oma- stardinumbriga ja oma nime all.
8.4 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.
8.5 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
8.6 Kiivri kandmine on kohustuslik.
8.7 Distantsil võib tehnilist abi saada oma võistkonna saateautost, neutraalse tehnilise abi sõidukist
või lõpubussist.
8.8 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste
täitmine on kohustuslik.
8.9 M/N12 kuni MJ/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.
8.10 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.
8.11 Punktides 8.1 8.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
8.12 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.
8.13 Jalgratturitel, kes on nooremad kui 16 eluaastat on kohustus omada kehtivat jalgratturi juhiluba.
Juhiloa olemasolu kontrollib võistluste kohtunik ning selle puudumisel ratturit starti ei lubata.
9. Vastutus
9.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga ning nõustub
seal toodud tingimustega.
9.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb
võistlusel täielikult omal riisikol.
9.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
9.4 Kõik alla 18-aastased osavõtjad, kes osalevad Vändra Rattarallil kinnitavad, et on rajal
lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.
10. Tehniline abi ja võistkonna esindaja
10.1 Põhisõidu võistlejaid lubatakse saata saateautodega. Sooviavaldus tehnilise abi sõiduki trassile
saamiseks tuleb esitada võistluste sekretariaati võistluspäeval kella 10.50-ks. Saateautode järjekord
loositakse esindajate koosolekul 11:00
10.2 Tehnilist abi on lubatud saateautodest osutada kehtivat EJL või mõne teise riigi Rahvusliku
Jalgratturite Liidu poolt väljastatud mootorsõidukijuhi, võistleja, treeneri või manageri litsentsi ja sõiduki
juhiluba omavatel võistkonna esindajatel. Informatsioon võistkonna esindaja kohta tuleb esitada koos
sooviavaldusega tehnilise abi sõiduki trassile saatmiseks.
10.3 Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse raadiosidega
ühilduva raadiosaatjaga. Võistluse informatsiooni (Radio Tour) edastatakse EJLi sagedustel töötavatel
raadiosaatjatel kanalil nr 16. Soovi korral on võimalik saatjat esindajate koosolekul rentida 15 euro
eest.
10.4 Korraldaja ei taga trassil varuosi ega tehnilist abi. Katkestajatele on tagatud transport tagasi
stardipaika.
11. Võistkonna esindaja kohustused
11.1 Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku teabe edastamine;
11.2 Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine;
11.3 Võistkonna liikmete tekitatud kahjude tasumine;
11.4 Raadiosaatjate kohene tagastamine raadiotuurile pärast võistluse lõppu;
11.5 Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohaletoomine
tseremooniatele.
12. Oluline informatsioon
Võistluse peakohtunik Raimo Ronimois tel. +372 5045168 raimo.ronimois@gmail.com
istluse peasekretär Anneli Sitska tel. +372 5021854 annelisitska@gmail.com
Võistluse direktor Kristen Kivistik tel. +372 590 45 001 kristenkivistik@gmail.com